Verzenden en retourneren

Verzenden

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.  Bestellingen worden meermaals per week verzonden en de levering gebeurt als pakket via een pakketdienst. De verzendkosten voor België en Nederland zijn als volgt:

AankoopbedragVerzendkosten (incl. BTW)
€ 0 tot € 69,99€ 7,50
€ 70 of meerGratis verzending

De verzendkosten voor Frankrijk en Duitsland bedragen €12,50 ongeacht het bestelbedrag. Vereiste bedragen zijn altijd na aftrek van enige bepaalde korting !

De verzendkosten voor Denemarken, Spanje en Zweden bedragen €20,00 ongeacht het bestelbedrag. Vereiste bedragen zijn altijd na aftrek van enige bepaalde korting !

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  Bestellingen worden opgestuurd via pakketdienst van zodra Knutselateljee een bevestiging van succesvolle betaling (muv. contante betalingen) heeft ontvangen. Zodra de bestelling verzonden is ontvangt u hier een bevestigingsmail van.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Knutselateljee.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Knutselateljee was geboden.

Retourneren

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Knutselateljee – Varenstraat 93 – B-2840 Rumst – Tel. +32 15 65 33 24 – E-mail: natalie@knutselateljee.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://www.knutselateljee.be/modelformulier-voor-herroeping/.  Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Knutselateljee de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdragen (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in iedere geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Knutselateljee heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Knutselateljee – Varenstraat 93 – B-2840 Rumst.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzigingen.  Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Knutselateljee zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding  te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht.  Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slecht mag inspecteren zoals hij dat in een ‘fysieke’ winkel zou mogen doen.  Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn.  Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten (bv. workshops) te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij Knutselateljee ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Knutselateljee alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Knutselateljee op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen.  Bij verkoopsovereenkomsten kan Knutselateljee wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Knutselateljee geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Knutselateljee betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.  In ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Knutselateljee geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopsovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Knutselateljee geen invloed heeft
 • overeenkomsten waarbij de Klant Knutselateljee specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en met de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software)
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

In dit geval zullen wij het product vergoeden. De verzendingskosten voor de terugzending zijn ten laste van de koper.  Het “Modelformulier voor Herroeping” kan u hier terugvinden.