Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft de privacy-praktijken voor Knutselateljee op de website www.knutselateljee.be (hierna: het “Privacybeleid”). Knutselateljee zet zich actief in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en in dit privacybeleid wordt u uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens zullen behandelen in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46 / EG vanaf het moment van inwerkingtreding (hierna de “privacyregel”). Dit privacybeleid stelt ons in staat om open en transparant te zijn naar u toe over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
Ons privacybeleid legt uit:
 • Welke persoonlijke gegevens worden verzameld
 • Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en met wie deze kan worden gedeeld
 • Uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door Knutselateljee (handelsnaam van COTRAIN BVBA), een Belgisch bedrijf met statutaire zetel op Prins Boudewijnlaan 30 b8, B-2550 Kontich (België) en bekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0459.139.107.

Dit privacybeleid dienst steeds samen met ons cookiebeleid worden gelezen. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen in ons privacybeleid aan te brengen. De meest recente versie van ons privacybeleid is altijd beschikbaar op onze website. Dit privacybeleid werd het laatst bijgewerkt op 24/05/2018.

Door onze website te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen we ?

We verzamelen verschillende soorten persoonlijke gegevens:

 • Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt
  Bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mail, telefoonnummer wanneer u deze informatie invoert in het contactformulier en eventuele aanvullende informatie als gevolg van de aankoop van services.
 • Persoonlijke gegevens die we krijgen van uw gebruik van onze website of services
  • Log-informatie: we slaan enkele gegevens op in serverlogs die bestaan ​​uit, maar niet beperkt zijn tot:
   • Internet Protocol-adres;
   • Browser-informatie;
   • De externe website die u heeft doorverwezen;
   • De pagina’s die u op onze website hebt bezocht;
   • Tijd en datum van elke door u bezochte pagina;
   • Details over hoe u onze services gebruikt.
  • Apparaatinformatie: we kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen, bijvoorbeeld serienummer, hardwaretype, versie etc.
  • Lokale opslag: door gebruik te maken van uw browser ‘webstorage’, caches van toepassingsgegevens en andere mechanismen op uw apparaat kunnen we uw gegevens verzamelen en opslaan (inclusief persoonlijke gegevens)
  • Cookies: we gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om uw aangepaste voorkeuren (bijvoorbeeld taal) te onthouden, … (voor meer informatie over wat cookies zijn en het gebruik ervan, verwijzen we u naar ons cookiebeleid).

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens ?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen zolang bewaard als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Met u te communiceren, namelijk door feedback te geven aan vragen die u via het contactformulier hebt gesteld en om te reageren wanneer u een bestelling heeft geplaatst;
 • Het gebruik van onze diensten op de website te promoten.

We zullen alleen uw persoonlijke gegevens delen:

 • Met uw toestemming
  Wij zullen uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming delen met andere bedrijven dan Knutselateljee. Houd er rekening mee dat als u op een knop voor sociale media klikt, de aanbieder van sociale media uw persoonlijke gegevens kan verzamelen. In een dergelijk geval is het privacybeleid van een dergelijke provider van toepassing.
 • Om juridische redenen
  We kunnen persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving of om elke vraag van een bevoegde toezichthoudende instantie te volgen.
 • Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken
  Deze entiteiten mogen de persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze instructies en voor de doeleinden die nodig zijn om de doeleinden van de verwerking te bereiken. Deze entiteiten zijn evenzeer gebonden aan de Privacywet.

Hoe beveiligen wij uw persoonlijke gegevens ?

Onze infrastructuur wordt voortdurend gemonitord. In een vroeg stadium kunnen bedreigingen of aanvallen worden gesignaleerd en kan actie worden ondernomen. Daarnaast wordt onze infrastructuur gescand op virussen, schadelijke software en inbraakpogingen. Wij versturen persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS), te herkennen aan “https” en het hangslotsymbool in de adresbalk van de browser.

Verder hebben wij in onze systemen geborgd dat niet iedereen binnen de organisatie toegang heeft tot persoonsgegevens. De toegang is beperkt tot medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Consumenten kunnen zelf bijdragen aan de bescherming van hun persoonsgegevens door bijvoorbeeld:

 • hun account met een sterk wachtwoord te beveiligen;
 • wijzigingen in de eigen persoonsgegevens zelf via “Mijn Account” in te voeren. Consumenten kunnen hiervoor ook contact met Knutselateljee opnemen via mail aan natalie@knutselateljee.be;
 • voorzichtig om te gaan met het vrijgeven van persoonsgegevens indien consumenten reageren op berichten die Knutselateljee op sociale media heeft geplaatst. De informatie die daar wordt geplaatst kan openbaar zijn.

Uw rechten

 • U kunt ons vragen om u kosteloos volgende zaken aan te leveren / te bezorgen:
  • Alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
  • Meer informatie over het doel van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens;
  • Aanvullende informatie over de ontvangers van uw persoonlijke gegevens of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om kosteloos een exemplaar te ontvangen in begrijpelijke vorm van alle relevante persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Alle onjuiste, irrelevante en onvolledige persoonlijke gegevens en alle persoonlijke gegevens die inbreuk maken op uw fundamentele rechten, worden op verzoek kosteloos verwijderd of gecorrigeerd.
 • U kunt ons opdragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens (op voorwaarde dat u een dwingende en legitieme reden geeft) zonder kosten.
 • Wij zullen onder geen enkele omstandigheid persoonlijke gegevens verwerken die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of persoonlijke gegevens over gezondheid of seksleven onthullen.

Contactgegevens

In het geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, of als u een verzoek tot toegang tot, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens wilt indienen, of als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u ons een e-mail sturen op natalie@knutselateljee.be. Wij zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, de relevante informatie of een antwoord geven, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek in geval van een verzoek om toegang en 30 dagen na indiening in geval van een bezwaar tegen de verwerking of een verzoek tot wijziging of verwijdering.